Over ons

Binnen de Kindercirkel bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij die steeds andere vragen en eisen aan ons stelt. Onze leerling van nu is de volwassen wereldburger van morgen. We willen met ons onderwijs een basis leggen voor het toekomstig functioneren, een passende loopbaan, gezond gedrag, persoonlijke vorming en participatief burgerschap. We ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van een moreel kompas en in het leren omgaan met de verschillen die we in de maatschappij tegenkomen. Kennis opdoen over onze democratische rechtstaat en de fundamentele waarden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. We bieden leerlingen goed onderwijs aan dat inspirerend en uitdagend is. Goede beheersing van de basisvaardigheden is essentieel. We creëren een breed aanbod waarbij aandacht is voor de sociaal emotionele-, de motorische-, creatieve- en culturele ontwikkeling. We gaan hierbij uit van kwaliteiten en talenten van leerling en leerkracht. We hebben hoge verwachtingen van alle betrokkenen, de leerling, de ouder en de medewerker. We stellen realistische doelen die passen bij de zone van de naaste ontwikkeling. We spreken ons vertrouwen uit over wat kinderen kunnen en waarbij kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. We zetten het kind en zijn leer- en ontwikkelproces centraal. Centraal in een cirkel die nooit perfect rond zal zijn in een steeds veranderende omgeving. Wel een veilige cirkel waar het kind naast een leerkracht staat die voor geborgenheid en een stevige basis zorgt. Een veilige basis van waaruit het kind nieuwsgierig kan bewegen en zijn leefwereld onderzoekend en ontdekkend kan uitbreiden. De leerling is eigenaar van zijn leerproces en wordt uitgedaagd om zijn eigen leerproces mede vorm te geven in relatie met de leerkracht. In de Kindercirkel leren kinderen samen te werken en te leren. Ze leren te reflecteren op hun eigen leer- en ontwikkelproces om vervolgens weer nieuwe stappen te zetten in die duurzame en altijd groeiende ontwikkeling.  

Op De Triangel leveren we ook veel toegevoegde waarde; we leveren meer dan basiskwaliteit. Onze parels zijn:
  • Wij werken en leren intensief samen met de leerlingen en leerkrachten van SBO Bernardus
  • We bieden een breed aanbod aan op het gebied van Wetenschap en Technologie, ICT en mediawijsheid, kunstzinnige vorming en koken
  • We vergroten het eigenaarschap van de leerlingen door ze mede verantwoordelijk te maken voor hun leerproces
  • We betrekken de ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind
  • De leerkrachten leren/onderzoeken samen met teamleden van SBO Bernardus in professionele leergemeenschappen
  • We hebben een positief en krachtig pedagogisch klimaat waarbinnen elke leerling zich veilig kan ontwikkelen
  • We werken met een datamuur, met leerlingportfolio's en het leerlinggesprek