Onze school

De Triangel neemt als samenwerkingsschool in de gemeenschap een belangrijke plaats in. We hechten aan waarden en normen, waarbij we kunnen spreken van vernieuwing in samenspel met traditie. Onze missie bestaat uit het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving functioneren.

Onze school heeft kwaliteit, innovatie en partnerschap hoog in het vaandel staan.

De specifieke missie van De Triangel is: We gaan uit van kwaliteiten en talenten van leerling en leerkracht. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en alle medewerkers. We spreken ons vertrouwen uit over wat kinderen kunnen en waarbij kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Samen lerend onderweg
De Triangel is een school waar veiligheid en geborgenheid heerst, waar de ontwikkeling van zelfstandigheid voorop staat. De Triangel is een school waar het creëren van een optimaal zelfvertrouwen nagestreefd wordt. Vanuit deze doelen biedt onze school gedegen en vernieuwend onderwijs aan. Wij hebben elkaar hard nodig. We leven in een veranderende maatschappij. Steeds meer opvoedende taken komen op school terecht. Samen met SBO Bernardus staan we open en zien het belang van reflectie op het handelen van ons en op de omgeving. Samen zijn we onderweg: leerlingen, ouders en leerkrachten. We maken gebruik van school- en groepsdoorbrekend onderwijs. We willen leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling.
 
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren en afstemmen
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken
  • geven van procesgerichte feedback
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde en/of verrijkte  instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.