Procedure PO-VO

Onze procedure in het kort

Stap 1: Het voorlopige advies
Einde schooljaar groep 7 zal het eerste adviesgesprek met de kinderen en ouders plaatsvinden. Dit advies is na overleg met de intern begeleider en de leerkrachten groep 6, 7 en 8 tot stand gekomen.
Het schooladvies is gebaseerd op 'harde' (cijfermatige) en 'zachte' (persoonlijke) gegevens:

  •   Toetsresultaten in groep 6, 7 (en 8);
  •   Sociaal emotionele ontwikkeling;
  •   Werkhouding, motivatie en gedrag;

Indien er sprake is van een 'ondersteuningsbehoefte' voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.
Vanwege kansengelijkheid voor al onze kinderen wordt de thuissituatie niet meegenomen in het advies.

Stap 2: Het leidende advies
Na de 'CITO leerling in beeld' gr 8 toetsen bespreken we samen met de intern begeleider nogmaals de kinderen en komen we tot het leidende advies. Daarna zullen we de ouders en kinderen oproepen voor het 'eindgesprek'*. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Stap 3: De doorstroomtoets
Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Bij ons is dat Route 8. Krijgt een leerling vanuit de doorstroomtoets een hoger advies dan het schooladvies? Dan wordt het advies bijgesteld, mits dit niet in het belang van de leerling is.

Taken van de school:
Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Wettelijk moeten basisscholen uiterlijk 24 maart een schriftelijk schooladvies geven. Het advies van de school is leidend voor de aanname op het voortgezet onderwijs. Het advies is niet onderhandelbaar; al luisteren we wel naar argumenten van de ouders. De school zorgt voor voldoende voorlichting naar ouders en leerlingen toe wat betreft de middelbare scholen. De school bespreekt alle schoolverlaters met de mentor van het voortgezet onderwijs.

Verantwoordelijkheid van de ouders:
De ouders zijn aanwezig op de adviesgesprekken. De ouders zullen zich oriënteren op de nieuwe school
d.m.v. het bezoeken van Open Dagen. Tussen 25 maart en 31 maart moet de leerling zijn aangemeld bij het voortgezet onderwijs.

Wanneer ouders het niet eens zijn met het advies is het van belang dat eerst met de school wordt gedeeld welke argumenten hiervoor zijn. Mogelijk dat het beeld niet compleet was. Dit dient te gebeuren voordat het definitieve advies wordt uitgebracht. Wanneer ouders het niet eens zijn met het definitieve advies is het van belang eerst elkaar goed te horen. In geval van meningsverschil kan de
ouder via de klachtenprocedure de klacht indienen.