Organisatie van het onderwijs

Binnen onze school zijn er 11 (stam)groepen. Leerlingen zijn verdeeld in jaargroepen; er zijn een aantal homogene groepen en een aantal combinatiegroepen. Ons onderwijs kenmerkt zich door 'anders organiseren'. We stellen ons steeds opnieuw de vraag: 'hoe kunnen we door slimmer te organiseren nog beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen'.

De aan ons toevertrouwde kinderen hebben recht op goed onderwijs. We kiezen voor interactief onderwijs en gaan daarbij  steeds uit van de volgende uitgangspunten: betekenisvol, samenwerkend- en strategisch leren. We leren dat kinderen nadenken over hun eigen leerproces (metacognitie). We stellen aan het begin van elke les een duidelijk doel. Dit doel wordt gedeeld met de leerlingen en aan het eind van de les wordt er met de kinderen besproken of het doel is gehaald en op welke manier. De leerkracht geeft instructie aan de leerlingen en daar waar nodig ontvangen leerlingen verlengde instructie. Na de instructie volgt meestal tijd voor de in-oefening. Dit kan door de leerstof zelfstandig te verwerken of door vormen van samenwerkend- en coöperatief leren toe te passen. De leerkracht heeft dan vooral een ondersteunende en begeleidende rol.

We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van het individuele kind om doelen te kunnen bereiken. Binnen onze lesactiviteiten differentiëren we in tijd, in de wijze waarop de leerstof verwerkt kan worden en variëren we in de hoeveelheid leerstof die verwerkt moet worden.
We leren kinderen om zelf keuzes te maken. Bij de oudere leerlingen wordt hun ontwikkeling aan de hand van Citoscores besproken en doelen vastgelegd in het portfolio van het kind. Op deze wijze krijgen ze inzicht in hun eigen functioneren.